Candarlı İbrahim Paşa Türbesi HAKKINDA

Kılıçarslan Caddesi’nin doğusunda yol kenarındadır. Kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen plana sahip olan bu türbenin ahşap olan örtü sistemi 1949’da tamamen yıkılmıştır. Türbenin uzunluğu 12, eni 9,5 m.’dir. Duvarların ilk yapılan kısımlarının kesme taşlardan olduğu, daha sonraki onarımlarda moloz taş ve kerpiçlerin kullanıldığı, sıvanın beyaz kireç ile badanalandığı anlaşılmaktadır. Duvar kalınlığı 0,90 m.’dir. Türbenin doğu duvarının ortasındaki pencere sonradan köreltilmiş olup bunun iki yanındaki birer pencere açık durumdadır. Kuzey duvarında iki pencere bir niş bulunmaktadır. Batı duvarında ise kapı, bir pencere ve bir niş, güney duvarında kemerli bir niş ile pencere yer almaktadır. Türbenin niteliksiz mimari yapısına karşın içinde yer alan mermerden yapılmış sanduka, baş ve ayak taşları son derece görkemlidir. Kitabeli olan mezarlardan büyük boyutlusu Çandarlı İbrahim Paşa’ya aittir. Ayakucundaki taşın dış yüzünde “Halkın, eşrafının başı, vezirlerin dayanağı, memleketlerin sulha kavuşturucusu, tehlikeleri bertaraf eden Hayreddin Paşa oğlu İbrahim Paşa, ikisi de ahirete (Toprakları güzel koksun) intikal etmiştir.” Yazılıdır. Aynı taşın iç yüzünde: “Hicret tarihinin sekizyüzotuziki (H.832-M.1429) senesinde Zilkade ayının yirmi dördünde Perşembe günü” yazılıdır. İkinci mezarın kırılıp kaybolduğu anlaşılan ayakucundaki taşın geriye kalan bölümünde Halil Paşa’nın oğlu Ahmed ile (H.832-M.1429) tarihi okunmaktadır. Üçüncü mezarın başucunda kitabede İbrahim Paşa’nın kızı Fatma Hatun’un (H.843-M.1439) da öldüğü kayıtlıdır. Dördüncü mezarın ise Saide isimli bir hatuna ait olduğu (H.847-M.1443)’de öldüğü anlaşılmaktadır. Çandarlı Halil Hayreddin Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa, Bursa’da kadılık, 1415’te kazaskerlik, 1421’de ise vezirlik görevlerini üstlenmiş değerli bir kişidir. 1429’da vefat etmiş ve türbeye defnedilmiştir. Başlangıçta etrafı az yükseltili bir duvarla çevrili olan mezarlığın çevresi duvar ile örülüp ahşap çatı ile kapatılmıştır.

 

FOTOĞRAF GALERİSİ

KONUM BİLGİLERİ
CANDARLI İBRAHİM PAŞA TÜRBESİ